Toksikologija

Centar za kontrolu trovanja (CKT)
20 JUL 2015

Centar za kontrolu trovanja (CKT) je javnozdravstvena informativna služba koja djeluje u sklopu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Formiran je u skladu sa EU zahtjevima (Uredba /EC/ br. 1272/2008 Evropskog Parlamenta i Vijeća), a sve sa ciljem daljeg približavanja i institualizacije odnosa sa Europskom unijom.

Osnovni cilj CKT je pružanje stručne pomoći i brza inicijalna procjena opasnosti savakog akutnog i hroničnog trovanja, u svrhu dalje dijagnostike i tretmana pacijenta, putem 24 satne telefonske linije. Nudeći pravodobne, pouzdane, korisne i konzistentne informacije, pruža jedinstvenu perspektivu zdravstvenom sistemu, zadovoljavajući potrebe okruženja koje se brzo mijenja, dovodeći do racionalnog korištenja zdravstvenih usluga i spriječavanja nepotrebnih medicinskih postupaka.

Broj otrova koji okružuje savremenog čovjeka izvanredno je veliki i prema podacima WHO u stalnom je porastu, a samim tim raste i broj trovanja. Česti izvori trovanja su lijekovi, kućne hemikalije, proizvodi u poljoprivredi, biljke, industrijske hemikalije i prehrambene tvari, pri čemu veliki procenat čine slučajna trovanja kod djece.

Kontakt telefon CKT: +387 33 762-606.

Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.